Nchifukwa chiyani wopulumutsa ayenera kuchotsa wovulalayo?